Podstawa programowa do powyższego tematu :

Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę 1 :

rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.

 

Cele ogólne:

 1. Przygotowanie uczniów do nauki języka angielskiego na kolejnych etapach edukacyjnych.
 2. Budowanie kompetencji komunikacyjnych.
 3. Uwrażliwienie dzieci na różnorodność językową i kulturową.
 4. Kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach .
 5. Podniesienie świadomości językowej.
 6. Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w oparciu o :

               - integrację   programową

               - rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą

 

Cele kształcenia zintegrowanego realizowane na zajęciach języka angielskiego :

Cele kształcenia zintegrowanego  ( Zadania i formy pracy stosowane na lekcji języka angielskiego)

Kształtowanie umiejętności współpracy i współżycia z ludźmi (Praca w parach i grupach)

Kształtowanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia (Ćwiczenia wykorzystujące wiedzę matematyczną , porządkowanie klasyfikowanie - przeliczanie do 6 )

Kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (Umiejętność rozumienia ze słuchu i czytania tekstów w języku angielskim - nazwy owoców)

Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą (Obserwacja i proste formy opisywania otaczającej nas przyrody, zadania dotyczące świata zwierząt i roślin )

Rozbudzanie zainteresowania literaturą i muzyką (Użycie prostych tekstów literackich, piosenek i muzyki)

 

Zadania i formy pracy stosowane na lekcji języka angielskiego

Cele szczegółowe :

 1. Oswajanie dzieci z językiem angielskim.
 2. Rozwijanie sprawności mówienia poprzez :

       - powtarzanie chórem i indywidualnie za nauczycielem,

       - przypomnienie nazw : kolorów, liczb, części ciała

       - zapoznanie z nazwami owoców : apple, pear, orange, banana.

       - wprowadzenie konstrukcji : I like .... I don t like ....

3. Rozumienie tekstu pisanego .

4. Przygotowanie do nauki pisania poprzez kolorowanie , uzupełnianie okienek samogłoskowych i pisanie po śladzie.

5. Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez rozmaite formy interakcji.

 

Metody : TPR – pokaż, narysuj, recytuj; metoda audiolingwalna - powtórz, kognitywna – odpowiedz na pytanie; bezpośrednia – użycie języka angielskiego, sugestopedia – przyjazna atmosfera.

 

Formy :

 • z całą klasą
 • grupowa
 • indywidualna

 

Pomoce :

 • ilustracje owoców/ flashcards/ , napisy, karty pracy do pisania po śladzie, karty pracy z narysowanymi koszami
 • kolorowe obręcze

Zakres tematyczny :     Ja ; Jedzenie i zdrowie

 

Przebieg lekcji

Rozpoczęcie lekcji

 

Powitanie

T: Good morning. Ss: Good morning.

 

Sprawdzenie obecności

T: Basia Ss: absent S: present

 

Wprowadzenie do tematu: zagadka .

T- mówi zagadkę: Słodkie, pyszne, pestki mają; Gdy dojrzeją z drzew spadają.

 

S – wymieniają różne nazwy owoców : jabłka, śliwki , gruszki , czereśnie itp.

 

Podanie tematu zajęć

    T - podaje temat zajęcia i zapisuje na tablicy - Fruit

 

Ćwiczenie   wprowadzające

T – przy użyciu flashcards wprowadza nazwy owoców, zachęca uczniów do powtarzania, wiesza

obrazki po kolei na tablicy.

 

T- mówi bardzo wolno nazwę owocu i jednocześnie przypina obrazek na tablicy.

T: apple /banana/pear/orange/strawberry

Ss : apple

 

T – wskazuje obrazek i mówi bardzo cicho nazwę owocu a dzieci powtarzają

T: apple

Ss: apple

 

Ćwiczenia utrwalające

 

Rozwijanie sprawności mówienia

T – wprowadza zabawę „What is missing?” z rymowanką : Touch my nose, touch my ear, apple,

apple, disappear.

Ss- zamykają oczy i powtarzają z nauczycielem rymowankę;

T – chowa jeden z owoców;

Ss- otwierają oczy i na pytanie nauczyciela „What is missing ? odpowiadają jaki owoc zniknął.

 

Rozwijanie sprawności czytania

T – pokazuje obraz graficzny słowa i zadaje pytanie: What’s this? Dzieci odpowiadają a chętne

dziecko przywiesza pod obrazkiem nazwę owocu.

 

Rozwijanie sprawności pisania

T – zadaje dzieciom pytanie: What fruit do you want? I zachęca do odpowiedzi, następnie podaje

kartę pracy przedstawiającą owoc do pokolorowania oraz wyraz do pisania po śladzie.

S- koloruje owoc i pisze po śladzie.

 

Zabawa ruchowa

T – rozkłada na środku sali cztery obręcze: czerwone, żółte, pomarańczowe i zielone, następnie

wywołuje nazwę jednego z owoców w języku angielskim wraz z nazwą koloru: red apples, green

pears, yellow bananas.

Ss – wskakują do odpowiedniej obręczy trzymając w ręce swój obrazek.

 

Zadanie domowe

T – rozdaje dzieciom karty pracy z pustym koszem i podpisami: Two yellow bananas; Three green

pears; One red apple; Four orange oranges i mówi : Narysuj tyle owoców ile jest napisane obok kosza

S – rysuje w koszu zgodnie z tym co przeczytał.

 

Podsumowanie zajęć

T – rozdaje dzieciom uśmiechnięte i smutne buźki

Ss – wszystkie chętne dzieci oceniają zajęcia naklejając buźki obok tematu lekcji

Pożegnanie

T: Goodbye

Ss: Goodbye